Bodelning

Sambor

När ett samboförhållande tar slut av en annan anledning än att samborna gifter sig med varandra ska den gemensamma bostaden och bohaget fördelas genom en bodelning. Där räknas eventuella skulder som belastar egendomen av. I ett bodelningsavtal, som tas fram i samband med bodelningen, kan exempelvis frågor om vem som i fortsättningen ensam ska äga den tidigare gemensamma bostaden och till vilket värde den ska övertas avgöras. Huvudprincipen är att samboegendomen ska delas i värdemässigt lika andelar mellan samborna. Det räcker med att en av er begär bodelning för att en sådan ska komma till stånd. En begäran om bodelning ska göras senast ett år efter det att samboförhållandet tagit slut men om samboförhållandet upphör för att en av er avlider ska begäran om bodelning göras senast när bouppteckningen efter den avlidne görs. Om ni har träffat ett skriftligt samboavtal kan detta reglera att bodelning inte ska göras när samboförhållandet upphör eller att viss egendom som annars skulle ingå i bodelning är undantagen. Skulle ni inte komma överens om hur bodelningen ska göras kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. En bodelningsförrättare har i de fall där en samförståndslösning inte kan komma till stånd möjligheten att tvinga fram en delning. Att som sambor upplösa ett förhållande och därmed även sin gemensamma ekonomi är i många fall en komplex process. För att ni ska kunna gå vidare på bästa sätt är det viktigt att bodelningsavtalet innehåller rätt typ av tillgångar och skulder och att dessa tas upp till rätt värden. När före detta sambor formulerar ett bodelningsavtal på egen hand är det dessvärre vanligt att tillgångar, som exempelvis en gemensamt ägd fastighet, tas upp till ett felaktigt värde. Det är mycket att tänka på och lätt att missa poster som till exempel kommande beskattning. Det är viktigt att själva bodelningsavtalet utformas på rätt sätt och att innehållet är klart och tydligt. Detta gör det möjligt att kunna "stänga dörren" för framtida tveksamheter och tvister. Kontakta oss på Götmars så hjälper vi dig med dina frågor kring bodelning och upprättande av bodelningsavtal.

Makar

När ett äktenskap upphör med anledning av att någon av avlider eller på grund av äktenskapsskillnad ska giftorättsgodset (det respektive make äger och som inte är enskild egendom) fördelas mellan parterna genom en bodelning. Huvudprincipen är giftorättsgodset ska delas i värdemässigt lika andelar.

Äktenskapsförord

Om ni har upprättat ett äktenskapsförord och registrerat det hos Skatteverket kan det i detta avtal vara reglerat att all er respektive egendom eller viss egendom som annars skulle ingå ska vara undantagen från bodelningen.

Skulle ni inte komma överens om hur bodelningen ska göras kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. En bodelningsförrättare har i de fall där en samförståndslösning inte kan komma till stånd möjligheten att tvinga fram en delning. Att som makar upplösa ett äktenskap och därmed även sin gemensamma ekonomi är i många fall en komplex process. För att ni ska kunna gå vidare på bästa sätt är det viktigt att bodelningsavtalet innehåller rätt typ av tillgångar och skulder och att dessa tas upp till rätt värden. När före detta makar formulerar ett bodelningsavtal på egen hand är det dessvärre vanligt att tillgångar, som exempelvis en gemensamt ägd fastighet, tas upp till ett felaktigt värde. Det är mycket att tänka på och lätt att missa poster som till exempel kommande beskattning. Det är inte heller ovanligt att vissa typer av tillgångar, som pensioner med mera, felaktigt utelämnas eller inkluderas i bodelningsavtalet för att parterna själva inte vet vilka tillgångar och skulder som ska ingå. Det är viktigt att själva bodelningsavtalet utformas på rätt sätt och att innehållet är klart och tydligt. Detta gör det möjligt att kunna "stänga dörren" för framtida tveksamheter och tvister. Om ni under äktenskapet vill omfördela tillgångar, exempelvis för att en av er vill "köpa in sig" i en fastighet som den andra maken äger sedan tidigare, kan ni göra en bodelning under bestående äktenskap. Innan en bodelning under bestående äktenskap genomförs ska en anmälan om bodelningen skickas till Skatteverket för registrering. På Götmars kan vi hjälpa dig med dina frågor kring bodelning och upprättande av bodelningsavtalet.

Fullmakt

Genom att ge någon fullmakt ger du den personen/företaget tillåtelse att agera i ditt ställe. Exempelvis kan det vara aktuellt att ge någon fullmakt att teckna olika former av avtal i ditt namn om du själv inte har möjlighet att vara med vid avtalsskrivningen. Fullmakt kan lämnas både skriftligen och muntligen men vid överlåtelse av fast egendom måste fullmakten vara skriftlig. Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor kring fullmakt och utformningen av den.

Flytta isär/skilsmässa

Att separera från en partner är på många sätt en svår och jobbig process. Frågor kan uppstå om vem som har rätt till vad och hur tidigare skrivna och oskrivna överens-kommelser mellan er ska hanteras. När det finns så många andra saker att tänka på kan det kännas bra att få hjälp av en jurist för att hantera de juridiska och ekonomiska frågorna på bästa sätt. Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor kring skilsmässa och separation. Ju tidigare vi kommer in i processen desto bättre hjälp kan vi ge.